XAPES.NET, de conformitat amb la nostra política de protecció de dades, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de totes les dades personals que li siguin confiades.

TRACTAMENT DE LES DADES

Només es recullen o capturen les dades de caràcter personal, que voluntàriament ens faci arribar l’usuari o usuària i, només per als tràmits o gestions específics que així ho requereixin així com per l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix XAPES.NET, per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l’electrònic. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei, seran les que resultin necessàries per al desenvolupament, el control i la gestió dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers creats per aquesta finalitat.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les que tingui accés XAPES.NET com a conseqüència de la prestació de serveis que ens siguin demanats.

Tant el responsable dels fitxers, XAPES.NET, com tot aquell que intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

XAPES.NET informa als usuaris i usuàries que aquest lloc web si utilitza cookies. En cap cas s’utilitzaran cookies per l’adquisició de dades de caràcter personal identificatives de l’usuari. La utilització de cookies de sessió (que desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades només es limitaran a recollir informació tècnica per identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració del lloc web.

Les dades de caràcter personal que faciliti l’usuari o usuària hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i aquest o aquesta haurà de respondre dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

CESSIONS

Les dades de caràcter personal recollides per XAPES.NET no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest despatx, excepte quan aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

CONSENTIMENT

La sol·licitud d’un servei o consulta a XAPES.NET implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la nostra política de privacitat de dades de caràcter personal.

La introducció i/o aportació de les dades de caràcter personal per part de l’usuari o usuària comportarà l’acceptació i autorització expressa a XAPES.NET per a la seva recollida, incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d’aquestes dades, així com l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quan aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari o usuària per al tractament i les cessions indicats té caràcter voluntari, aquest podrà revocar l’autorització concedida, tant pel què fa al tractament com a la cessió de les dades, segons allò establert a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

 

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES AFECTADES

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l’usuari com pel seu representant, mitjançant sol·licitud escrita i signada enviada per correu postal a la següent adreçà: Carrer Sant Daniel. 41 , 1e 2a 17007 Girona

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: Nom i cognoms de l’usuari, adreça, fotocòpia del DNI, NIE o passaport, així com indicar clarament l’assumpte a què faci referència, detallant el contingut concret del dret exercitat.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

La privadesa de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com la accessible a través de la nostra web, està regulada per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i pels reglaments que la desenvolupen.

 

COOKIES

Per al bon funcionament dels llocs webs de xapes.net, el sistema de navegació i el programari utilitzat recullen algunes dades de navegació (endavant anomenades “cookies“) que són necessàries en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. Les “cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreçà URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació no s’associa a cap persona perquè no s’emmagatzemen dades personals identificatives, sinó que és només una informació que es recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web. Les “cookies” queden guardades a la memòria del navegador de l’usuari, tot i que la informació que contenen no s’utilitza. En aquesta secció donarem a l’usuari informació específica de les “cookies” que s’utilitzen a xapes.net i informarem l’usuari de les maneres més habituals per esborrar-les o desactivar-les. Per controlar l’ús de les “cookies” per part dels llocs web, l’usuari pot definir la configuració de privacitat del seu navegador. Si es deshabiliten completament les “cookies” és possible que alguns serveis de la web xapes.net no funcionin correctament.

 

Gestió de les “cookies”

Tot i que xapes.net no utilitza “cookies” per recaptar dades personals identificatives, informem de la manera com l’usuari pot restringir o bloquejar les “cookies” quan navega pels llocs web de xapes.net

Recomanem el lloc web www.aboutcookies.org als usuaris que vulguin més informació i més detalls sobre la gestió de “cookies”.

En aquesta adreça http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1 es pot consultar com gestionar les “cookies” segons el navegador.

 

“Cookies” que guarda xapes.net

Quan els usuaris naveguen per xapes.net es guarda informaci� sobre l’acc�s d’usuari: Les “cookies” que guarda xapes.net �s la seg�ent: PHPSESSIID per els usuaris identificats.

 

“Cookies” de tercers

Xapes.net també utilitzen “cookies” i tecnologies d’altres empreses dedicades, sobretot, a la medició d’audiències. Les empreses que ofereixen aquests serveis utilitzen “cookies” de medició per comptar les accions que realitzen els usuaris i permeten, de manera anònima, analitzar el comportament i el perfil dels usuaris.

Google Analytics

Xapes.net utilitza Google Analytics, un servei gratuït d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per avaluar l’ús de l’aplicació News App i compilar informes sobre l’activitat de l’aplicació.

Google emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreçà IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi.

El fet d’utilitzar l’aplicació News App implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

Facebook

A les pàgines de les webs xapes.net que oferim continguts de Facebook, aquest utilizacookies” per seleccionar el contingut que s’ofereix en cada espai.

Tota la informació sobre l’ús de “cookies” que fa Facebook es pot trobar al següent enllaç: http://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter